Cariere - LTD - liceul teoretic decebal constanta

Go to content

Main menu:

Cariere

Personal
Angajare Ingrijitor la Liceul Teoretic Decebal Constanta:

Liceul Teoretic „Decebal” Constanța, cu  sediul  în mun. Constanţa, Str. Horia Agarici, nr. 4, jud. Constanța, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant  de îngrijitor,  normă întreagă, pe perioadă nedeterminată,  în baza HG 286/2011 şi a HG 1027/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 • 7 mai 2019 - termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 14 mai 2019 ora 09.00 - proba scrisă;
 • 14 mai 2019 ora 12.00 - proba interviu.

Angajare experți în cadrul proiectului 114654 "Măsuri integrate pentru o viață mai bună" :

Liceul Teoretic „Decebal” Constanța, cu  sediul  în mun. Constanţa, Str. Horia Agarici, nr. 4, jud. Constanța, organizează concurs pentru ocuparea a nouă posturi de  experți  pentru perioada 01.10.2018 - 15.02.2021. Informații suplimentare obțineți de aici.

Angajare Ingrijitor la Liceul Teoretic Decebal Constanta:

Liceul Teoretic „Decebal” Constanța, cu  sediul  în mun. Constanţa, Str. Horia Agarici, nr. 4, jud. Constanța, organizează concurs
 pentru ocuparea postului vacant  de îngrijitor,  normă întreagă, pe perioadă nedeterminată,  în baza HG 286/2011 şi a HG 1027/2014, cu modificările şi completările ulterioare,  în data de : 04.12.2017
Locul de desfăşurare a  concursului este
Liceul Teoretic „Decebal” Constanța
Dosarele de concurs se vor depune în perioada  16 .11.- 24.11.2017  între orele  9.00- 16.00 la  sediul
Liceului  Teoretic „Decebal” Constanța

Condiţiile generale de participare la concurs: poate candida persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.3 din Anexa la H.G. 286/2011,
cu modificările şi completările ulterioare,  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, şi anume:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face‐o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:
 • Cetățenie română
 • Cunoscător al limbii române-scris și vorbit
 • Stare de sănătate corespunzătoare postului
 • Fără antecedente penale
 • Studii medii
 • Vechime: fără condiţii de vechime
 • Abilități de comunicare și relaționare
 • Capacitate de gestionare a timpului și priorităților
 
Calendarul de desfăşurare a concursului:
·Candidații vor depune dosarele la secretariatul Liceului  Teoretic „Decebal” Constanța în intervalul 16.11. - 24.11.2017, între orele 9,00 – 16,00
·Selecţia dosarelor: 27.11.2017
·Afișare rezultate selectie dosare : 27.11.2017, ora 12,00
·Depunere contestații selecție dosare : 28.11.2017, orele 13,00-15,00
·Afisare rezultate finale selectie dosare : 28.11.2017, ora 17,00
·Proba scrisă în data de 04.12.2017,ora 9,00-11,00
·Interviu – 04.12.2017,ora 12,00
·Afișarea rezultatelor: 04.12.2017, ora 15.00
·Depunerea contestațiilor se va face în data de 04.12.2017 între orele 15.30 – 18.00
·Afișarea rezultatelor finale va fi în data de 05.12.2017, ora 12.00.

Documentele necesare pentru înscrierea la concurs:
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a)cerere de înscriere la concurs adresată  instituţiei publice organizatoare;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d)carnetului de muncă, copie conform cu originalul, sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e)cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să‐l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f)adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g)curriculum vitae;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevazute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu
acestea.
Bibliografie:
·LEGEA nr. 319/2006 Legea securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare
·ORDINUL Ministrului Sanatatii nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor
·Fişa postului – de la unitatea de învăţământ.

Informații suplimentare se pot obține  la tel. 0341405825
.
 
Back to content | Back to main menu